Get Adobe Flash player

This page requires Flash Player version 10.1.52 or higher.


Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/deb28829/domains/apollon-mc.nl/public_html/DbConnector.php on line 29
 
Algemene Voorwaarden
 
Onder opdrachtgever wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Apollon Medical Consultancy een overeenkomst heeft gesloten in het kader van zorg- en/of dienstverlening.
Onder diensten wordt verstaan, alle werkzaamheden waartoe opdracht is verstrekt of die voortvloeien uit of in verband met de opdracht worden verricht.
Onder overeenkomst wordt verstaan elke wederzijdse acceptatie tussen opdrachtgever en Apollon Medical Consultancy tot het verrichten van diensten door Apollon Medical Consultancy ten behoeve van de opdrachtgever.
Onder betrokkene wordt verstaan de persoon/personen ten behoeve van wie de opdrachtgever de overeenkomst is aangegaan met Apollon Medical consultancy.
 
Artikel 1   Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten van  toepassing waarbij Apollon Medical consultancy ten behoeve van opdrachtgever optreedt als (potentiële) leverancier van zorg en/of diensten van welke aard dan ook.
2. Deze Algemene Voorwaarden maken integraal deel uit van elke met opdrachtgever gesloten overeenkomst.
Zij worden geacht door ondertekening van de overeenkomst door de opdrachtgever te zijn aanvaard.
3. Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen
overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepalingen wordt gevolgd.
4. Afwijking van deze voorwaarden is slechts bindend na schriftelijke toestemming door Apollon Medical Consultancy.
5. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever c.q. derden zijn niet van toepassing op de overeenkomst.
 
Artikel 2   Totstandkoming van de overeenkomst
1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Apollon  Medical Consultancy gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Apollon Medical Consultancy schriftelijk of per e-mail anders is vermeld. Een aanbieding of offerte gedaan door Apollon Medical Consultancy heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.
2. De overeenkomst tussen Apollon Medical Consultancy en opdrachtgever komt tot stand op het moment dat opdrachtgever daartoe Apollon Medical Consultancy per e-mail dan wel schriftelijk in reactie op een uigebrachte offerte heeft aangegeven akkoord te zijn met de offerte, dan wel na schriftelijke bevestiging door Apollon Medical Consultancy wanneer de opdracht telefonisch, schriftelijk of per e-mail door opdrachtgever gegeven wordt al of niet zonder toegezonden offerte.
3. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.
4. Apollon Medical Consultancy is bevoegd wijzigingen aan te brengen in de te leveren dienst(en) en/of in het uitvoerings- en tijdschema daarvan. Apollon Medical Consultancy heeft de bevoegdheid de overeenkomst te wijzigen in geval van wijzigingen in de wetgeving en/of wijzigingen in andere regelingen van overheidswege.
 
Artikel 3   Annulering of verplaatsing door de opdrachtgever
Ten aanzien van de specifiek genoemde diensten van Apollon Medical Consultancy gelden de volgende bepalingen ten aanzien van annuleren van de opdracht
2. Groepsintervisie/supervisie, op reguliere basis: bij annulering > dan 2 weken voor de geplande consultatie, worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering < dan 2 weken voor de geplande intervisie/supervisie wordt 50% van de geplande tijd in rekening gebracht. Bij annulering korter dan  48 uur voor de geplande intervisie/supervisie, wordt 100 % van de geplande tijd in rekening gebracht. 
 
Artikel 4   Annulering of verplaatsing door Apollon Medical Consultancy
Apollon Medical Consultancy heeft het recht zonder opgave van reden de opdracht te annuleren, in welke gevallen opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige aan Apollon Medical Consultancy betaalde bedrag.
Apollon Medical Consultancy heeft het recht een afspraak te verplaatsen in overleg met de opdrachtgever.
 
Artikel 5   Tarieven
Prijzen worden per overeenkomst afgesproken dan wel in een standaard overeenkomst tussen Apollon Medical Consultancy en de opdrachtgever voor bepaalde tijd vastgelegd.
 
Artikel 6   Betaling
1. Apollon Medical consultancy brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur, in het algemeen na afloop van de overeengekomen zorg- of dienstverlening. In het geval van langer lopende activiteiten (meer dan een maand) wordt in de offerte vermeld binnen welke termijn(en) een eerste factuur en vervolgfacturen verzonden zullen worden. De opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag te voldoen uiterlijk 10 dagen na dagtekening van de factuur op de door Apollon Medical Consultancy in de factuur aangegeven wijze.
2. Reis- en verblijfskosten alsmede verplichte literatuur cq. een reader in het geval van scholing, zijn niet inbegrepen in het uurtarief, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim.
Vanaf de vervaldag is Apollon Medical Consultancy steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen.
4. De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan Apollon Medical Consultancy in alle redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn inbegrepen de kosten van incassobureaus, alsmede in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders, en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag.
 
Artikel 7   Tussentijdse beëindiging
1. Een overeenkomst kan worden beëindigd door opdrachtgever middels schriftelijke opzegging onder opgaaf van redenen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
2. Apollon Medical Consultancy  heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder rechterlijke tussenkomst en zonder gehoudenheid tot enige schadevergoeding, indien de opdrachtgever enige verplichting op grond van de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en in geval van – al dan niet voorlopig – surseance van betaling van de opdrachtgever, indien ten aanzien van de opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten
behoeve van een fusie en in geval de opdrachtgever zijn crediteuren een akkoord aanbiedt.
3. Alle betalingsverplichtingen van de opdrachtgever op grond van deze overeenkomst met betrekking tot de periode voor beëindiging van de overeenkomst blijven onverminderd van kracht en alle verschuldigde bedragen worden terstond opeisbaar. Reeds betaalde bedragen
worden niet gerestitueerd, noch is Apollon Medical Consultancy gehouden tot enige schadevergoeding indien er sprake is van een beëindiging als onder sub 2 vermeld.
 
Artikel 8  Aansprakelijkheid
1.  Apollon Medical Consultancy spant zich in gegeven opdrachten optimaal uit te voeren, aansluitend bij de eisen van de wet B.I.G. en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.
2. Apollon Medical Consultancy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade dan in het geval van haar aansprakelijkheidsverzekering worden gedekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.
3. Apollon Medical Consultancy is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
4. Apollon Medical Consultancy kan niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekerings- maatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.
5. Schademeldingen in verband met de beweerdelijke aansprakelijkheid van Apollon Medical Consultancy dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één week na vaststelling van de schade, door de opdrachtgever schriftelijk aan Apollon Medical Consultancy kenbaar te worden gemaakt.
6. Opdrachtgever vrijwaart Apollon Medical Consultancy voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van  Apollon Medical Consultancy.
7. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Apollon Medical Consultancy mocht lijden  ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
8. Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Apollon Medical Consultancy. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Apollon Medical Consultancy als gevolg daarvan lijdt.
 
Artikel 9   Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op iedere overeenkomst tussen Apollon Medical Consultancy en een opdrachtgever alsmede op de Algemene Voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele geschillen, voor zover zij tot de competentie van de Rechtbank behoren, worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.
 
Artikel 10   Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden
Apollon Medical Consultancy kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De wijzigingen treden in werking na verloop van een maand nadat de wijzigingen schriftelijk bekend zijn gemaakt. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten.
 
Apollon Medical Consultancy  te Berlicum
 
Januari 2011